Thứ bảy, 14/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 206

Phiếu ôn tập số 11: Môn Tiếng Việt K5 PVT

PHIẾU ÔN TẬP SỐ 11

Họ và tên học sinh  : …………….....

Lớp: ...............................              

  1. CHÍNH TẢ

    Học sinh rèn chữ bài: Thái sư Trần Thủ Độ (Trang 16 sách giáo khoa -   Tiếng Việt tập 2) đoạn từ: “Trần Thủ Độ là người có công lớn, vua cũng phải nể ......... ban thưởng cho người nói thật.”

    …………………………………………………………………………………………………………

  2. Em hãy đọc lại đoạn chính tả trên và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất

Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ đã nói:

  1. Đời nào có chuyện như vậy. Thần nào dám lộng quyền.
  2. Quả có chuyện như vậy. Xin Bệ hạ quở trách thần và ban thưởng cho người nói thật..
  3. Đời nào có chuyện như vậy. Xin Bệ hạ xét xử nghiêm minh.

Câu 2: Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tác giả: GV Khối 5 Phan Văn Trị Q1

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87